หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหน้างาน นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรี   
- งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน  /สุนทรีย์    
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบส่งต่อ /สุนทรีย์  
- งานระบบสุขภาพอ าเภอ /ชมพูนุช /เมธี 
- งานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  /ชมพูนุช  
 - งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน  /ศิริรัตน์   
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ /ศิริรัตน์ /วีระยุทธ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com