หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หัวหน้างาน นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรี   
- งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  /สุนทรีย์   
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  /อัญญารัตน์   
- งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน  /ศิริรัตน์ 
  - งานป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ  /ศิริรัตน์   
- งานสุขภาพจิต  /สุนทรีย์   
- งานยาเสพติดและงานบ าบัดยาเสพติด  /สุนทรีย์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com