หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 1... 13:33:00 - 01 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน 11:49:00 - 01 ก.ย. 2564
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ... 16:24:00 - 30 ส.ค. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 17:45:00 - 26 ส.ค. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 17:44:00 - 26 ส.ค. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 17:38:00 - 26 ส.ค. 2564
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข... 11:09:00 - 18 ส.ค. 2564
8 . ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18:08:00 - 30 ก.ค 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 16:12:00 - 30 ก.ค 2564
10 . ประกาศทั่วไป ประชุม สปสช MedicalRecordCOVID19HIFM 12:27:00 - 26 ก.ค 2564
11 . ประกาศทั่วไป การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 09:35:00 - 26 ก.ค 2564
12 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจ... 14:00:00 - 21 ก.ค 2564
13 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และหน่วยงานในสังกัด ... 10:31:00 - 07 ก.ค 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 10:39:00 - 30 มิ.ย. 2564
15 . ประกาศทั่วไป ชี้แจงกรอบระยะเวลาการขอยื่นเอกสารขอโอน-ขอย้าย 17:43:00 - 24 มิ.ย. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 10:42:00 - 11 มิ.ย. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 10:40:00 - 11 มิ.ย. 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 10:38:00 - 11 มิ.ย. 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนเมษายน 2564 10:37:00 - 11 มิ.ย. 2564
20 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - ... 10:35:00 - 11 มิ.ย. 2564
21 . ประกาศทั่วไป แนวทางการประเมินการปฏิบัติงาน 2_64 14:10:00 - 24 พ.ค. 2564
22 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG SRIRACHA จิตพอเพียงต้านทุจริต 10:36:00 - 17 พ.ค. 2564
23 . ประกาศในหน่วยงาน แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 15:11:00 - 16 ม.ย. 2564
24 . ประกาศในหน่วยงาน แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว 15:11:00 - 16 ม.ย. 2564
25 . ประกาศในหน่วยงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 15:10:00 - 16 ม.ย. 2564
26 . ประกาศทั่วไป สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 11:12:00 - 01 ม.ย. 2564
27 . ประกาศทั่วไป พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 11:10:00 - 01 ม.ย. 2564
28 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรม 16:06:00 - 18 มี.ค. 2564
29 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 16:05:00 - 18 มี.ค. 2564
30 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผล 16:03:00 - 18 มี.ค. 2564
31 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 16:02:00 - 18 มี.ค. 2564
32 . ประกาศทั่วไป โครงการ 16:01:00 - 18 มี.ค. 2564
33 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:00:00 - 18 มี.ค. 2564
34 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 09:47:00 - 18 มี.ค. 2564
35 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
36 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน 16:14:00 - 12 มี.ค. 2564
37 . ประกาศทั่วไป แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน 16:00:00 - 12 มี.ค. 2564
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 14:45:00 - 12 มี.ค. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 14:42:00 - 12 มี.ค. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนมีนาคม 2564 14:40:00 - 12 มี.ค. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 14:39:00 - 12 มี.ค. 2564
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนมกราคม 2564 14:38:00 - 12 มี.ค. 2564
43 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาค... 14:37:00 - 12 มี.ค. 2564
44 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11:35:00 - 12 มี.ค. 2564
45 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนป... 09:45:00 - 12 มี.ค. 2564
46 . ประกาศทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 09:11:00 - 10 ก.พ. 2564
47 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 10:27:00 - 09 ก.พ. 2564
48 . ประกาศทั่วไป รายงานการอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 16:14:00 - 04 ก.พ. 2564
49 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 13:06:00 - 04 ก.พ. 2564
50 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 13:00:00 - 04 ก.พ. 2564
51 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทั... 11:44:00 - 04 ก.พ. 2564
52 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 13:40:00 - 18 ม.ค. 2564
53 . ประกาศทั่วไป มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ... 09:12:00 - 05 ม.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด ... 15:48:00 - 21 ธ.ค. 2563
55 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 11:23:00 - 18 ธ.ค. 2563
56 . ประกาศทั่วไป สรุปแผนใช้จ่ายปีงบประมาณ2563 11:22:00 - 18 ธ.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุขปี2564 11:10:00 - 18 ธ.ค. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนธันวาคม 2563 10:31:00 - 18 ธ.ค. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563 10:30:00 - 18 ธ.ค. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนตุลาคม 2563 10:29:00 - 18 ธ.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน... 10:15:00 - 18 ธ.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11:15:00 - 15 ธ.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ... 10:29:00 - 15 ธ.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 09:19:00 - 15 ธ.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 14:33:00 - 14 ธ.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:20:00 - 08 ธ.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รพ.แหลมฉบัง 16:30:00 - 07 ธ.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร... 17:07:00 - 01 ธ.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 17:06:00 - 01 ธ.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 17:05:00 - 01 ธ.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 17:05:00 - 01 ธ.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 17:04:00 - 01 ธ.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินโครงการ 17:03:00 - 01 ธ.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและก... 16:10:00 - 01 ธ.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ... 13:24:00 - 30 พ.ย. 2563
76 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ 5ส 15:51:00 - 27 พ.ย. 2563
77 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:10:00 - 17 พ.ย. 2563
78 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไกและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสา... 14:04:00 - 17 พ.ย. 2563
79 . ประกาศทั่วไป วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาผ่านเว็บไซต์สำนักงานส... 14:00:00 - 17 พ.ย. 2563
80 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่าน... 13:55:00 - 17 พ.ย. 2563
81 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:51:00 - 17 พ.ย. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 14:29:00 - 09 พ.ย. 2563
83 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 16:14:00 - 01 ต.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้บริหาร 10:24:00 - 01 ต.ค. 2563
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 13:28:00 - 14 ส.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป ชมรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Sriracha team 14:15:00 - 06 ส.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:00:00 - 04 ส.ค. 2563
88 . ประกาศในหน่วยงาน มาตการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม 15:49:00 - 04 มิ.ย. 2563
89 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 16:58:00 - 29 พ.ค. 2563
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 15:27:00 - 12 พ.ค. 2563
91 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 16:58:00 - 30 ม.ย. 2563
92 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 16:56:00 - 31 มี.ค. 2563
93 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานใน รพ.สต. เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11:01:00 - 24 มี.ค. 2563
94 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:52:00 - 13 มี.ค. 2563
95 . ประกาศทั่วไป รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่2 16:40:00 - 13 มี.ค. 2563
96 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1ตค62) 14:34:00 - 13 มี.ค. 2563
97 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 11:41:00 - 13 มี.ค. 2563
98 . ประกาศทั่วไป รายงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีราชา 2563 17:42:00 - 09 มี.ค. 2563
99 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ 6 เดือน 15:57:00 - 09 มี.ค. 2563
100 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 17:40:00 - 03 มี.ค. 2563
101 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม Sriracha TEAM 16:27:00 - 03 มี.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:54:00 - 03 มี.ค. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพ 63 17:03:00 - 27 ก.พ. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 14:26:00 - 11 ก.พ. 2563
105 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 21:52:00 - 07 ก.พ. 2563
106 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 14:32:00 - 07 ก.พ. 2563
107 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบน 13:48:00 - 07 ก.พ. 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มค63 16:49:00 - 31 ม.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 13:55:00 - 16 ม.ค. 2563
110 . ประกาศทั่วไป กระบวนการอำนวยความสะดวก 14:36:00 - 14 ม.ค. 2563
111 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 13:10:00 - 10 ม.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป กระบวนการดำเนินการร้องทุกข์ 15:39:00 - 03 ม.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต 13:30:00 - 03 ม.ค. 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธค62 16:06:00 - 27 ธ.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 14:15:00 - 11 ธ.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปีงบประมาณ2563 16:20:00 - 09 ธ.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 17:09:00 - 06 ธ.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 16:25:00 - 06 ธ.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดสรรงบประมาณ ปี2563 16:23:00 - 06 ธ.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แหลมฉบัง 16:18:00 - 02 ธ.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 16:49:00 - 29 พ.ย. 2562
122 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการปีงบ 2563 14:01:00 - 14 พ.ย. 2562
123 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 06 พ.ย. 2562
124 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตปละประพฤติมิชอบ 17:07:00 - 05 พ.ย. 2562
125 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2562 11:36:00 - 28 ต.ค. 2562
126 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือ โปรแกรรม COC 10:57:00 - 08 ต.ค. 2562
127 . ประกาศทั่วไป ประกาศ คำสั่งแต่งตั้วเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 11:41:00 - 01 ต.ค. 2562
128 . ประกาศในหน่วยงาน จ้างทำความสะอาด เดือน ต.ค. 62 13:30:00 - 27 ก.ย. 2562
129 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการเลื่อนชั้นนักเรียน 08:35:00 - 23 ก.ค 2562
130 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 17:49:00 - 12 มิ.ย. 2562
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มิ.ย. 62 15:38:00 - 29 พ.ค. 2562
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย. 62 11:43:00 - 29 พ.ค. 2562
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุทางการแแพทย์ จำนวน 7 รายการ 14:12:00 - 02 พ.ค. 2562
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค. ๒๕๖๒ 14:04:00 - 26 ม.ย. 2562
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค. 62 13:40:00 - 26 ม.ย. 2562
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 16:18:00 - 25 ม.ย. 2562
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 10:12:00 - 24 ม.ย. 2562
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 8 รายการ 16:26:00 - 19 ม.ย. 2562
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 14:26:00 - 19 ม.ย. 2562
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเสพติด 11:22:00 - 11 ม.ย. 2562
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัยคละไซต์ 11:21:00 - 11 ม.ย. 2562
142 . ประกาศทั่วไป รายงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10:02:00 - 29 มี.ค. 2562
143 . ประกาศทั่วไป รายงานผลมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:50:00 - 26 มี.ค. 2562
144 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี2562 ไตรมาส2 15:37:00 - 25 มี.ค. 2562
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย. 62 15:18:00 - 25 มี.ค. 2562
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย. 62 13:49:00 - 25 มี.ค. 2562
147 . ประกาศทั่วไป รายงาน เรื่องร้องเรียน 09:45:00 - 25 มี.ค. 2562
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เมษายน 2562 09:19:00 - 25 มี.ค. 2562
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เมษายน 2562 09:18:00 - 25 มี.ค. 2562
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เดือน เมษายน 2562 09:17:00 - 25 มี.ค. 2562
151 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2562 ไตรมาส2 09:07:00 - 25 มี.ค. 2562
152 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11:58:00 - 18 มี.ค. 2562
153 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต 09:56:00 - 15 มี.ค. 2562
154 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสอบทาน ตรวจสอบภายใน สสอ. 16:11:00 - 12 มี.ค. 2562
155 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสอบทาน ตรวจสอบภายใน รพ.สต. 16:10:00 - 12 มี.ค. 2562
156 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 14:28:00 - 08 มี.ค. 2562
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง เดือนมีนาคม 2562 11:59:00 - 04 มี.ค. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2562 11:58:00 - 04 มี.ค. 2562
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมีนาคม 2562 11:57:00 - 04 มี.ค. 2562
160 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 09:54:00 - 04 มี.ค. 2562
161 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการดำเนินงานร้องทุกข์ 11:13:00 - 01 มี.ค. 2562
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย. 62 15:44:00 - 26 ก.พ. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แหลมฉบัง ปี2561 10:00:00 - 14 ก.พ. 2562
164 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการในการในการบริหารผลการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผลการปฏิบัติงานต่ำ 09:39:00 - 11 ก.พ. 2562
165 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:48:00 - 04 ก.พ. 2562
166 . ประกาศทั่วไป สถานการณ์ ฝุ่น pm 2.5 10:34:00 - 26 ม.ค. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อโรควัณโรค 13:35:00 - 15 ม.ค. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย 13:34:00 - 15 ม.ค. 2562
169 . ประกาศในหน่วยงาน เยี่ยมบ้านวันนี้ 11:18:00 - 11 ม.ค. 2562
170 . ประกาศทั่วไป แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 14:47:00 - 10 ม.ค. 2562
171 . ประกาศทั่วไป นโยบายควบคุมภายใน 09:54:00 - 10 ม.ค. 2562
172 . ประกาศทั่วไป นโยบายการเข้าถึงสารสนเทศ 09:34:00 - 10 ม.ค. 2562
173 . ประกาศทั่วไป กำหนดสิทธิ์การใช้งานJHCIS 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
174 . ประกาศทั่วไป การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลใน ในเว็บไซต์ 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
175 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านระบบเครือข่าย 09:21:00 - 10 ม.ค. 2562
176 . ประกาศทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 09:19:00 - 10 ม.ค. 2562
177 . ประกาศทั่วไป กระบวนการขออนุญาต 09:55:00 - 08 ม.ค. 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิง มค62 10:59:00 - 28 ธ.ค. 2561
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 10:54:00 - 28 ธ.ค. 2561
180 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต 09:40:00 - 28 ธ.ค. 2561
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 16:16:00 - 25 ธ.ค. 2561
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 16:17:00 - 24 ธ.ค. 2561
183 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:30:00 - 24 ธ.ค. 2561
184 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 09:51:00 - 30 พ.ย. 2561
185 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีราชา 17:02:00 - 23 พ.ย. 2561
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโน... 15:12:00 - 16 พ.ย. 2561
187 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 09:53:00 - 16 พ.ย. 2561
188 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ สสอ.ศรีราชา ปี 2562 09:02:00 - 16 พ.ย. 2561
189 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2561 14:55:00 - 25 ต.ค. 2561
190 . ประกาศในหน่วยงาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 11:24:00 - 25 ต.ค. 2561
191 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 09:03:00 - 25 ต.ค. 2561
192 . ประกาศทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 09:00:00 - 08 ต.ค. 2561
193 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 16:13:00 - 01 ต.ค. 2561
194 . ประกาศทั่วไป คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 10:00:00 - 01 ต.ค. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 10:55:00 - 14 ส.ค. 2561
196 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๑ 10:38:00 - 02 ก.ค 2561
197 . ประกาศทั่วไป พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 09:45:00 - 02 ก.ค 2561
198 . ประกาศทั่วไป การเข้าแอปพลิเคชันเยี่ยมบ้าน อำเภอศรีราชา 10:21:00 - 26 มิ.ย. 2561
199 . ประกาศในหน่วยงาน หลักสูตรอบรมระยะสั้น "เทคนิคการให้รหัส ICD-10 , ICD-9-Cm , ICD-O ฉบับมืออาชีพ " 09:41:00 - 06 มิ.ย. 2561
200 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศนโนบายประหยัดพลังงาน 10:10:00 - 07 พ.ค. 2561
201 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 16:50:00 - 21 ก.พ. 2561
202 . ประกาศทั่วไป นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 16:18:00 - 21 ก.พ. 2561
203 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 12:05:00 - 19 ก.พ. 2561
204 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ปันน้ำใจ" 14:46:00 - 06 ก.พ. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑ (สสอ.ศรีราชา) 14:29:00 - 04 ม.ค. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ (สสอ.ศรีราชา) 13:32:00 - 04 ม.ค. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร (รพ.แหลมฉบัง) 10:03:00 - 03 ม.ค. 2561
208 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีราชา ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวแห่งการพัฒนาคุณภา... 19:05:54 - 20 ธ.ค. 2560
209 . ประกาศในหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยบริการสำรวจคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในสถานบริการ 18:01:39 - 20 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา