หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 1... 13:33:00 - 01 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน 11:49:00 - 01 ก.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป ประชุม สปสช MedicalRecordCOVID19HIFM 12:27:00 - 26 ก.ค 2564
4 . ประกาศทั่วไป การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 09:35:00 - 26 ก.ค 2564
5 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจ... 14:00:00 - 21 ก.ค 2564
6 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และหน่วยงานในสังกัด ... 10:31:00 - 07 ก.ค 2564
7 . ประกาศทั่วไป ชี้แจงกรอบระยะเวลาการขอยื่นเอกสารขอโอน-ขอย้าย 17:43:00 - 24 มิ.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - ... 10:35:00 - 11 มิ.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป แนวทางการประเมินการปฏิบัติงาน 2_64 14:10:00 - 24 พ.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG SRIRACHA จิตพอเพียงต้านทุจริต 10:36:00 - 17 พ.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 11:12:00 - 01 ม.ย. 2564
12 . ประกาศทั่วไป พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 11:10:00 - 01 ม.ย. 2564
13 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรม 16:06:00 - 18 มี.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 16:05:00 - 18 มี.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผล 16:03:00 - 18 มี.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 16:02:00 - 18 มี.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป โครงการ 16:01:00 - 18 มี.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:00:00 - 18 มี.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 09:47:00 - 18 มี.ค. 2564
20 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
21 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน 16:14:00 - 12 มี.ค. 2564
22 . ประกาศทั่วไป แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน 16:00:00 - 12 มี.ค. 2564
23 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาค... 14:37:00 - 12 มี.ค. 2564
24 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11:35:00 - 12 มี.ค. 2564
25 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนป... 09:45:00 - 12 มี.ค. 2564
26 . ประกาศทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 09:11:00 - 10 ก.พ. 2564
27 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 10:27:00 - 09 ก.พ. 2564
28 . ประกาศทั่วไป รายงานการอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 16:14:00 - 04 ก.พ. 2564
29 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 13:06:00 - 04 ก.พ. 2564
30 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 13:00:00 - 04 ก.พ. 2564
31 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทั... 11:44:00 - 04 ก.พ. 2564
32 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 13:40:00 - 18 ม.ค. 2564
33 . ประกาศทั่วไป มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ... 09:12:00 - 05 ม.ค. 2564
34 . ประกาศทั่วไป มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด ... 15:48:00 - 21 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 11:23:00 - 18 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศทั่วไป สรุปแผนใช้จ่ายปีงบประมาณ2563 11:22:00 - 18 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุขปี2564 11:10:00 - 18 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน... 10:15:00 - 18 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11:15:00 - 15 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศทั่วไป การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ... 10:29:00 - 15 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 09:19:00 - 15 ธ.ค. 2563
42 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 14:33:00 - 14 ธ.ค. 2563
43 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:20:00 - 08 ธ.ค. 2563
44 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รพ.แหลมฉบัง 16:30:00 - 07 ธ.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร... 17:07:00 - 01 ธ.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 17:06:00 - 01 ธ.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 17:05:00 - 01 ธ.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 17:05:00 - 01 ธ.ค. 2563
49 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 17:04:00 - 01 ธ.ค. 2563
50 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินโครงการ 17:03:00 - 01 ธ.ค. 2563
51 . ประกาศทั่วไป การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและก... 16:10:00 - 01 ธ.ค. 2563
52 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ... 13:24:00 - 30 พ.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ 5ส 15:51:00 - 27 พ.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:10:00 - 17 พ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไกและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสา... 14:04:00 - 17 พ.ย. 2563
56 . ประกาศทั่วไป วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาผ่านเว็บไซต์สำนักงานส... 14:00:00 - 17 พ.ย. 2563
57 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่าน... 13:55:00 - 17 พ.ย. 2563
58 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:51:00 - 17 พ.ย. 2563
59 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้บริหาร 10:24:00 - 01 ต.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป ชมรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Sriracha team 14:15:00 - 06 ส.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:00:00 - 04 ส.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 16:58:00 - 29 พ.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 16:58:00 - 30 ม.ย. 2563
64 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 16:56:00 - 31 มี.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานใน รพ.สต. เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11:01:00 - 24 มี.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:52:00 - 13 มี.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่2 16:40:00 - 13 มี.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1ตค62) 14:34:00 - 13 มี.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 11:41:00 - 13 มี.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป รายงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีราชา 2563 17:42:00 - 09 มี.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ 6 เดือน 15:57:00 - 09 มี.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 17:40:00 - 03 มี.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม Sriracha TEAM 16:27:00 - 03 มี.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:54:00 - 03 มี.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 21:52:00 - 07 ก.พ. 2563
76 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 14:32:00 - 07 ก.พ. 2563
77 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบน 13:48:00 - 07 ก.พ. 2563
78 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 13:55:00 - 16 ม.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป กระบวนการอำนวยความสะดวก 14:36:00 - 14 ม.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 13:10:00 - 10 ม.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป กระบวนการดำเนินการร้องทุกข์ 15:39:00 - 03 ม.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต 13:30:00 - 03 ม.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 14:15:00 - 11 ธ.ค. 2562
84 . ประกาศทั่วไป สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปีงบประมาณ2563 16:20:00 - 09 ธ.ค. 2562
85 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 17:09:00 - 06 ธ.ค. 2562
86 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 16:25:00 - 06 ธ.ค. 2562
87 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดสรรงบประมาณ ปี2563 16:23:00 - 06 ธ.ค. 2562
88 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แหลมฉบัง 16:18:00 - 02 ธ.ค. 2562
89 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 16:49:00 - 29 พ.ย. 2562
90 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการปีงบ 2563 14:01:00 - 14 พ.ย. 2562
91 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 06 พ.ย. 2562
92 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตปละประพฤติมิชอบ 17:07:00 - 05 พ.ย. 2562
93 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2562 11:36:00 - 28 ต.ค. 2562
94 . ประกาศทั่วไป ประกาศ คำสั่งแต่งตั้วเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 11:41:00 - 01 ต.ค. 2562
95 . ประกาศทั่วไป รายงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10:02:00 - 29 มี.ค. 2562
96 . ประกาศทั่วไป รายงานผลมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:50:00 - 26 มี.ค. 2562
97 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี2562 ไตรมาส2 15:37:00 - 25 มี.ค. 2562
98 . ประกาศทั่วไป รายงาน เรื่องร้องเรียน 09:45:00 - 25 มี.ค. 2562
99 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2562 ไตรมาส2 09:07:00 - 25 มี.ค. 2562
100 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11:58:00 - 18 มี.ค. 2562
101 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต 09:56:00 - 15 มี.ค. 2562
102 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 14:28:00 - 08 มี.ค. 2562
103 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 09:54:00 - 04 มี.ค. 2562
104 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการดำเนินงานร้องทุกข์ 11:13:00 - 01 มี.ค. 2562
105 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการในการในการบริหารผลการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผลการปฏิบัติงานต่ำ 09:39:00 - 11 ก.พ. 2562
106 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:48:00 - 04 ก.พ. 2562
107 . ประกาศทั่วไป สถานการณ์ ฝุ่น pm 2.5 10:34:00 - 26 ม.ค. 2562
108 . ประกาศทั่วไป แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 14:47:00 - 10 ม.ค. 2562
109 . ประกาศทั่วไป นโยบายควบคุมภายใน 09:54:00 - 10 ม.ค. 2562
110 . ประกาศทั่วไป นโยบายการเข้าถึงสารสนเทศ 09:34:00 - 10 ม.ค. 2562
111 . ประกาศทั่วไป กำหนดสิทธิ์การใช้งานJHCIS 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
112 . ประกาศทั่วไป การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลใน ในเว็บไซต์ 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
113 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านระบบเครือข่าย 09:21:00 - 10 ม.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 09:19:00 - 10 ม.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป กระบวนการขออนุญาต 09:55:00 - 08 ม.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:30:00 - 24 ธ.ค. 2561
117 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 09:51:00 - 30 พ.ย. 2561
118 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีราชา 17:02:00 - 23 พ.ย. 2561
119 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 09:53:00 - 16 พ.ย. 2561
120 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ สสอ.ศรีราชา ปี 2562 09:02:00 - 16 พ.ย. 2561
121 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน ปีงบ2561 14:55:00 - 25 ต.ค. 2561
122 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 09:03:00 - 25 ต.ค. 2561
123 . ประกาศทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 09:00:00 - 08 ต.ค. 2561
124 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 16:13:00 - 01 ต.ค. 2561
125 . ประกาศทั่วไป คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 10:00:00 - 01 ต.ค. 2561
126 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๑ 10:38:00 - 02 ก.ค 2561
127 . ประกาศทั่วไป พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 09:45:00 - 02 ก.ค 2561
128 . ประกาศทั่วไป การเข้าแอปพลิเคชันเยี่ยมบ้าน อำเภอศรีราชา 10:21:00 - 26 มิ.ย. 2561
129 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 16:50:00 - 21 ก.พ. 2561
130 . ประกาศทั่วไป นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 16:18:00 - 21 ก.พ. 2561
131 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ปันน้ำใจ" 14:46:00 - 06 ก.พ. 2561
132 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีราชา ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวแห่งการพัฒนาคุณภา... 19:05:54 - 20 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา